add_action( 'wp_head', function () { ?>

SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

Šios pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama dalis, kurioje nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninės parduotuvės www.thesmartcv.lt (toliau – Pardavėjas) teisės ir pareigos, paslaugų įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir pinigų grąžinimo tvarka.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

-Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis;

-Visi juridiniai asmenys;

-Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys;

-Paslaugų kainos, nurodytos Pardavėjo el. parduotuvėje, galioja tik perkant/užsakant šias paslaugas Pardavėjo el. parduotuvėje. Kainos pateikiamos eurais.

-Pirkėjas, norėdamas naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, pirmiausia turi išsirinkti patikusią paslaugą iš siūlomų Pardavėjo el. parduotuvėje. Pirkėjas, išsirinkęs norimą paslaugą, spaudžia ant mygtuko UŽSAKYTI.  Tada pirkinys atidurs pirkinių krepšelyje. Savo pirkinių krepšelį Pirkėjas gali pamatyti puslapio dešinėje pusėje viršuje, kur pasirenkama apmokėti paspaudžiant ant TĘSTI ATSISKAITYMĄ.  Po to Pirkėjas nukreipiamas pildyti pirkėjo informacijos. Užpildžius reikiamus laukelius, spaudžiama APMOKĖTI. Apmokėjimui naudojame Paysera paslaugų tiekėją, kuris suteikia galimybę atsiskaityti el. bankininkyste. Po apmokėjimo, Pirkėjas gaus el. laišką su mokėjimo patvirtinimu ir tolimesniais žingsniais. Toliau Pardavėjo ir Pirkėjo bendradarbiavimas vyksta el.paštu.

-Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, atlieka visus paeiliui veiksmus užsakymui pateikti. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

-Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti šias Taisykles.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

-Pirkdamas thesmartcv.lt parduodamas paslaugas Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, galiojantį elektroninio pašto adresą). Pirkėjo informacija yra naudojama tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti.

-Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

-Smart CV nesaugo jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.), kadangi mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į išorines sistemas.

-Daugiau informacijos skaitykite www.thesmartcv.lt svetainėje – Privatumo politika.

 

3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

-Laikoma, kad Pirkėjui patvirtinus suformuotą užsakymą, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis.

-Ši pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja tik Pirkėjui apmokėjus užsakymą.

-Pirkėjui neapmokėjus užsakymo, laikoma, kad Pirkėjas vienašališkai nutraukė sutartį.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

-Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią paslaugą, pateikiamą Pardavėjo el. parduotuvėje.

-Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis Pirkimo – pardavimo sąlygomis ir taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

-Pirkėjas, pateikdamas užsakymą paslaugoms ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis.

-Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.

-Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei su jomis ir nesusipažino, nors tokia galimybė buvo suteikta.

 

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

-Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pardavėjui paslaugas per 2-3 darbo dienas arba 24 valandas, priklausomai nuo to, kurį variantą Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo puslapyje.

-Jeigu užsakymo pateikimo ir/ar sutarties su Pardavėju sudarymo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjui teisę naudotis Pardavėjo el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

-Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo vykdymą ir/ar naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

-Pardavėjas turi teisę teikti bei atšaukti teikiamas paslaugas. Pvz., jeigu yra pagrindo manyti, kad Klientas bando pakenkti, švaistyti laiką ir kalbėti apie tai, kas nesusiję su paslaugos teikimu, siųsdamas įvairaus pobūdžio žinutes ar el. laiškus, Pardavėjas turi teisę neatrašyti į žinutes arba jį užblokuoti ir atšaukti užsakytas paslaugas bei negrąžinti pinigų už atliktą darbą, jeigu iškyla tokia situacija ir atšaukti sutartį.

-Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito Pardavėjo el. parduotuvėje.

-Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus (tokius kaip programiniai patobulinimai ir pan.).

-Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti, pildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

 6. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS

-Pirkėjas, apmokėjęs už paslaugą (CV rašymas, motyvacinis laiškas, LinkedIn optimizavimas), gaus atliktus darbus per 2-3 darbo dienas nuo asmeninės informacijos gavimo iš Pirkėjo (atsakyto klausimyno, turimo CV atsiuntimo). Jei Pirkėjas užsisakė darbus su atlikimo terminu per 24 valandas, jis gaus darbus per 24 valandas.

-Pirkėjas, užsisakęs konsultacines paslaugas, gaus el. laišką su tolimesniais veiksmais (šiuo atveju, laiko pasirinkimas). Pasirinkus tinkamą laiką, klientas turės atsakyti į reikiamus klausimus ir klientui bus paskirta individuali konsultacija nuotoliniu būdu.

 7. PINIGŲ GRĄŽINIMAS

-Pinigai gali būti grąžinti tik tuo atveju, jeigu už apmokėtas paslaugas, jos nebuvo įvykdytos. Taisymai ir koregavimai, susiję su paslaugos teikimu yra atliekami iki tol, kol Pirkėjas yra patenkintas galutiniu variantu.

-Negalėdamas įvykdyti užsakymo dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 14 dienų į pradinę Pirkėjo sąskaitą.

  8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  -Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis eletroninės parduotuvės paslaugomis.
  Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
  -Visi nesutarimai dėl šių taisyklių ir iš jų kylančių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus derybose – įstatymų nustatyta tvarka. 
  -Turėdami kokių nors klausimų, galite susiekti el.paštu thesmartcv@gmail.com 

    

  Turite klausimų?

  Užpildykite formą ir netrukus su Jumis susisieksime!