add_action( 'wp_head', function () { ?>

PRIVATUMO POLITIKA

 

Smart CV veikia pagal individualią veikla ir yra administruojama Mildos Dinigevičiūtės (individualios veiklos kodas 960900, adresas Pylimo g. 31, Vilnius)  (toliau – Paslaugų teikėjas arba Mes). Mes rūpinamės savo kliento, E-parduotuvės Smart CV naudotojo ir internetinio puslapio www.thesmartcv.lt naudotojo (toliau – Jūs arba Naudotojas) (toliau – E-parduotuvė) duomenų saugumu ir privatumu.

Ši Privatumo politika yra skirta pateikti informaciją apie tai, kaip Paslaugų teikėjas tvarko ir saugo Jūsų duomenis, Jums naudojantis E-parduotuve.

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą, kiek tai susiję su Jūsų naudojimusi E-parduotuve, nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

  1. Sąvokos

1.1. Asmens duomenys – reiškia bet kokią informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę.

1.2. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kokią su asmens duomenimis atliekamą operaciją (tokią kaip – informacijos rinkimas, redagavimas, keitimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, užklausų pateikimas, archyvavimas ir pan.).

1.3. Duomenų valdytojas – Smart CV, individuali veikla, administruojama Mildos Dinigevičiūtės, individualios veiklos kodas 960900, adresas Pylimo g. 31, Vilnius.

1.4. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Paslaugų teikėjas.

1.5. Svetainė – www.thesmartcv.lt.

 

  1. Jūsų asmens duomenų tvarkymas naudojantis E-parduotuve ir lankantis Svetainėje

2.1. Pateikdamas duomenis Paslaugų teikėjui, Duomenų subjektas sutinka, kad Asmens duomenys būtų naudojami Paslaugų teikėjui siekiant užtikrinti E-parduotuvės funkcionavimą Duomenų subjekto pageidaujamais tikslais.

2.2. Jūsų asmens duomenis Paslaugų teikėjas tvarko šiais pagrindai:

– Jūs atliekate užsakymą E-parduotuvėje, kuris yra priimamas ir vykdomas, tokiu būdu sudarant sutartį su Jumis ir ją vykdant;

– Taip pat tais atvejais kai Paslaugų teikėjas turi tvarkyti Jūsų duomenis turėdamas teisinę pareigą;

2.3. Paslaugų teikėjas Jūsų duomenis tvarko šiais tikslais:

-Efektyviam, optimaliam ir Jums patogiam E-parduotuvės funkcionavimui;

-Siekiant užtikrinti sklandų E-parduotuvės administravimą;

-Jūsų paskyros registravimui ir palaikymui;

-Tinkamam Jūsų užsakytų paslaugų suteikimui;

-Siekiant Jums pateikti aktualią informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, užklausas;

-Vykdant statistinę ir kitą analizę, skirtą tobulinti E-parduotuvės veiklą ir Jūsų patirtį ja naudojantis;

-Kai lankotės Svetainėje, Paslaugų teikėjas gali tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, Šie Asmens duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Naudotojo sutikimo pagrindu.

-Kitiems tikslams, kurie gali būti Jums nurodomi Jūsų duomenų pateikimo metu.

 

  1. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

3.1. Mes įsipareigojame jūsų Asmens duomenų atžvilgiu laikytis konfidencialumo pareigos. Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

3.2. Paslaugų teikėjas gali pateikti Asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas ir tvarko asmens duomenis Paslaugų teikėjo vardu. Tokie Paslaugų teikėjo pasirinkti Asmens duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Paslaugų teikėjo nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti Paslaugų teikėjo ir duomenų tvarkytojo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Užtikriname Jus, kad Paslaugų teikėjas bendradarbiauja tik su tokiais duomenų tvarkytojais, kurie garantuoja tinkamas priemones (organizacines ir technines) Asmens duomenų tvarkymui ir užtikrina  Asmens duomenų tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus.

  1. Asmens duomenų saugojimo terminas

4.1. Jūsų asmens duomenis saugome tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas privatumo politikoje numatytų tikslų įgyvendinimui.

4.2. Jūs taip pat galite pareikalauti, kad Jūsų duomenys E-parduotuvėje būtų panaikinti.

 

  1. Nepilnamečių Asmens duomenys

5.1. Mes rūpinamės nepilnamečių privatumo apsauga. Informuojame, kad mūsų E-parduotuvė ir Svetainė nėra pritaikytos asmenims, jaunesniems nei 18 metų amžiaus.

5.2. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 18 metų, negali teikti jokių Asmens duomenų E-parduotuvėje ir Svetainėje.

5.3. Jei asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, norėdamas naudotis E-parduotuve ar Svetaine, prieš pateikiant Asmens duomenis, privalo turėti bent vieno iš teisėtų atstovų (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

  1. Duomenų subjektų teisės

6.1. Būdamas Duomenų subjektu, turite šias Duomenų subjekto teises:

6.1.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (“teisė žinoti”).

6.1.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis (“teisė susipažinti”).

6.1.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis (“teisė ištaisyti”).

6.1.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis (“teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

6.1.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą (“teisė apribotii”).

6.1.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

6.1.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.

6.2. Siekdami įgyvendinti savo teises, galite pateikti mums paklausimą ar prašymą raštu: thesmartcv@gmail.com.

6.3. Po Jūsų prašymo ar paklausimo dėl Asmens duomenų tvarkymo gavimo, Mes įsipareigojame ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos pateikti Jums atsakymą ir atlikti prašyme nurodytus veiksmus arba informuoti Jus, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

 

  1. Slapukų politika

7.1. Mūsų Svetainėje gali būti naudojami slapukai bei kitos sekimo technologijos. Slapukų pagalba, Mūsų Svetainė gali tam tikrą laiką „prisiminti“ Jūsų veiksmus ir pasirinkimus naršant Svetainėje (pvz., registracijos duomenis, Jūsų parinkties kalbą ir kitas rodymo parinktis).

7.2. Mes naudojame slapukus bei kitas sekimo technologijas sekimo analizei, saugumui.

7.3. Daugiau bendros informacijos apie  slapukų naudojimą galite rasti AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html. Jeigu nuspręsite išjungti visus ar tam tikrus Slapukus mūsų Svetainėje, tai gali turėti įtakos Svetainės veikimui, gali sulėtinti jos veikimo greitį, apriboti tam tikrų funkcijų prieinamumą.

 

  1. Baigiamosios nuostatos

8.1. Esant poreikiui, atsižvelgdami į Asmens duomenų apsaugos priemones, kurias taikome, galime atnaujinti ir pakeisti šią privatumo politiką.

Turite klausimų?

Užpildykite formą ir netrukus su Jumis susisieksime!